Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují uzavírání kupních smluv a další právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu KUPUJTE LEVNĚ www.levne-kupujte.cz.

I.Smluvní strany

Prodávajícím je

Jiří Linhart

IČO 41427041

DIČ CZ 7012250850

se sídlem Bylany č.ev. 1055, Miskovice 284 01

e-mail: info@levne-kupujte.cz bankovní spojení: MONETA

číslo účtu: 233971422/0600

Kupujícím se pro účely těchto VOP rozumí právnická nebo fyzická osoba, která kupuje zboží od prodávajícího prostřednictvím jeho internetového obchodu, provozovaného prostřednictvím webového rozhraní https://www.levne-kupujte.cz/.

Jedná-li kupující při uzavírání kupní smlouvy v rámci své výdělečné činnosti, kterou samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem, za účelem dosažení zisku, je považován za podnikatele.

Jedná-li kupující - fyzická osoba, při uzavírání kupní smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je považován za spotřebitele.

                                                                                                                                                                            

II. Uzavírání smlouvy

Kupující objednává zboží prostřednictvím objednávkového formuláře, přístupného na

https://www.levne-kupujte.cz/ (dále jen “e-shop”). V objednávkovém formuláři je povinen uvést pravdivé informace potřebné k řádnému uzavření kupní smlouvy, zejména své kontaktní údaje a informace nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky a doručení zboží. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu. 

Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující převzetím zboží a jeho úplným zaplacením. Kupující může před uzavřením kupní smlouvy vyplnit registrační formulář, přístupný na internetových stránkách prodávajícího. V registračním formuláři je povinen uvést pravdivé informace, zejména své kontaktní údaje a informace nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky a doručení zboží. Vyplněním tohoto registračního formuláře si nastaví kupující své heslo, pod kterým se může přihlašovat a činit další objednávky. Při dlouhodobé spolupráci registrovaného kupujícího s prodávajícím, spočívající v bezproblémovém uzavírání kupních smluv a plnění povinností z nich může prodávající udělit kupujícímu postavení kódového zákazníka (o tom prodávající kupujícího vyrozumí).

Po vyplnění registračního formuláře je kupující oprávněn objednat zboží prostřednictvím objednávkového formuláře.

Kupující může objednat zboží prostřednictvím e-mailu info@levne-kupujte.cz

V takovém případě je povinen uvést pravdivé informace potřebné k řádnému uzavření kupní smlouvy, zejména své kontaktní údaje a informace nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky a doručení zboží. 

Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Objednávky lze provádět 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zboží je zasíláno způsobem, který zákazník zvolí v objednávce, nejpozději do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky, není-li u jednotlivého zboží uvedena lhůta k dodání jiná. Nelze-li tuto dobu z důvodů na straně prodávajícího dodržet, zašle prodávající kupujícímu informační e-mail, kterým ho na tuto skutečnost upozorní.

Prodávající není povinen přijmout objednávku v těchto případech:

         
 • kupující nevyplní řádně a úplně objednávkový nebo registrační formulář, nebo ho vyplní nepravdivě

 • kupující uvede při telefonické objednávce nepravdivé nebo chybné údaje

 • kupující má u prodávajícího splatný dluh

 • kupující v minulosti nepřevzal zboží dodané prodávajícím na základě kupní smlouvy


O tom prodávající kupujícího vyrozumí.

Prodávající je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit v těchto případech:

         
 • kupující jako formu platby zvolil bankovní převod a kupní cena nebyla připsána na účet
 • kupujícího ve lhůtě pěti (5) dnů od ode dne potvrzení objednávky
 • kupující neuhradil kupní cenu v hotovosti v případech, kdy tento způsob platby zvolil
 • kupující zaškrtne v registračním formuláři označení “Kódový zákazník”, přičemž mu toto označení nenáleží

                                                                                                                                                             

III. Cena zboží

Cena uváděná u jednotlivých druhů zboží v e-shopu je uváděna bez DPH. Náklady na doručení zboží nejsou součástí ceny a jsou účtovány zvlášť. Způsoby doručení jsou následující:

           
 • zaslání přepravní službou, kdy tento způsob dopravy je zpoplatněn částkou, o které je kupující informován v objednávkovém formuláři


Prodávající přijímá tyto způsoby platby:

    
 • bezhotovostním převodem na účet prodávajícího


Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na zvoleném způsobu platby. Výši kupní ceny potvrdí prodávající po přijetí objednávky.

IV. Informace 

Informace o zboží a produktech v e-shopu mají pouze informativní charakter a v detailech se

mohou lišit od daného zboží. Pokud kupující požaduje bližší informace o výrobku, může se obrátit na telefonní číslo 602 243 504, nebo na e-mail:info@levne-kupujte.cz.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

V. Převzetí zboží

Kupující je povinen při převzetí zboží provést jeho kontrolu.

Doklady vztahující se ke zboží, zejména daňový doklad, odešle prodávající kupujícímu neprodleně po převzetí zboží, nejpozději však do dvou dnů od převzetí zboží.

Nepřevezme-li kupující zboží nedostatkem své součinnosti, je povinen prodávajícímu nahradit vzniklou škodu paušální částkou 150,- Kč, a dále uhradit poplatek za uskladnění zboží ve výši 20,- Kč za každý den prodlení, nejvýše však 600,- Kč. 

Nepřevezme-li kupující zboží ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Náklady na uskladnění zboží a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti kupujícího je prodávající oprávněn jednostranně započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Paušální částka náhrady škody je splatná do 15 dnů ode dne porušení povinnosti převzít zboží. Při nezaplacení paušální částky k náhradě škody v řádném termínu je zaslána upomínka k zaplacení dlužné částky, která je zpoplatněna částkou 50,-Kč.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

V případě poškození zásilky přepravní službou, nebo poštou, kterou prodávající výrobky kupujícímu zasílá, je povinen kupující při převzetí zboží sepsat reklamační zápis, kde uvede přesný popis a rozsah konkrétního poškození touto službou a následně doručí kopii tohoto zápisu prodávajícímu. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit na adresu info@levne-kupujte.cz. Prodávající poté na základě těchto dokladů vyřídí reklamaci s přepravní službou a po domluvě s kupujícím vyřeší vzniklou situaci.

VI. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem

Kupující, který je spotřebitelem, může od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit bez uvedení důvodu. Odstoupení musí být písemné. Kupující je povinen prodávajícímu zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. I. těchto podmínek. 

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující je povinen uvést v odstoupení od smlouvy číslo objednávky, datum jejího odeslání a číslo účtu, na který požaduje vrátit kupní cenu.

Prodávající je v případě, kdy kupující, který je spotřebitelem, odstoupí od smlouvy, povinen

kupujícímu vrátit částku odpovídající ceně zboží ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který mu kupující za tím účelem dle tohoto článku sdělí. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen zaslat prodávajícímu zakoupené zboží, a to kompletní, nejlépe v původním obalu. Zboží nesmí jevit známky opotřebení či poškození. 

Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li zboží vráceno kupujícím poškozené z důvodů na straně kupujícího, je kupující povinen uhradit škodu, která tím prodávajícímu vznikne. Nárok na náhradu škody je prodávající oprávněn jednostranně započítat oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

VII. Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

Má-li dodané zboží vady (nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se kobvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, není dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo provedení, nevyhovuje požadavkům právních předpisů atp.), náleží kupujícímu práva z vadného plnění.

Kupující dodané zboží podle možností prohlédne co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při jeho převzetí kupujícím nemá vady.

Kupující, který při uzavírání kupní smlouvy není podnikatelem a nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku buď nárok na bezplatné odstranění vady opravou, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti zboží bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží či jeho součásti možná, může kupující od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího na adrese

Jiří Linhart

Puškinská 641

284 01 Kutná Hora

Zákonná odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí kupujícím, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující dodané zboží podle možností prohlédne co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl a při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po dodání zboží. K tomu soud přihlédne jen k námitce prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět.

Ve lhůtě dvou let od dodání zboží může kupující vadu reklamovat. Znamená-li vada podstatné porušení smlouvy, může kupující dle své volby požadovat:

      
 • odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci
 • bezplatné odstranění vady opravou
 • přiměřenou slevu z kupní ceny
 • odstoupit od smlouvy


Podstatným porušením smlouvy je takové porušení, o němž strana porušující smlouvu při jejím uzavření věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Znamená-li vada nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo za vady, které byly způsobeny vnějšími událostmi, chybnou manipulací nebo skladováním zboží.

VIII. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit nárok z odpovědnosti za vady (reklamaci) u prodávajícího bez

zbytečného odkladu po zjištění vady, a to písemně, na adrese:

Jiří Linhart

Puškinská 641

284 01 Kutná Hora

Formulář pro uplatnění reklamace je k dispozici v dokumentu těchto všeobecných podmínek.

Kupující je povinen v reklamaci uvést své kontaktní údaje, číslo objednávky či jinou identifikaci kupní smlouvy, na základě které převzal zboží, stručný popis vady a nárok z odpovědnosti za vady, který si zvolil. 

Kupující nemůže bez souhlasu prodávajícího dodatečně změnit nárok z odpovědnosti za vady, vyjma toho, kdy zvolil opravu a vada se ukáže být neodstranitelnou.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání zboží prodávajícímu. Zboží je třeba při přepravě zabalit do vhodného obalu, musí být čisté a kompletní.

Je-li kupující spotřebitelem, je prodávající povinen rozhodnout o reklamaci bezodkladně, nejpozději do dvaceti pracovních dnů. Je-li třeba k rozhodnutí o reklamaci odborné posouzení, rozhodne prodávající o reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se s kupujícím na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má kupující - spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající je povinen informovat kupujícího o vyřízení reklamace písemně, podle požadavku kupujícího e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

V případě oprávněné reklamace náleží kupujícímu právo na náhradu účelně vynaložených nákladů.

V případě, že kupující nevyzvedne zboží po vyřízení reklamace do 30 dnů, je prodávající oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 20,- Kč za každý započatý den uskladnění.

Nevyzvedne-li kupující zboží po vyřízení reklamace ani 60 dnů od vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn zboží prodat. Škodu vzniklou porušením povinnosti kupujícího a náklady uskladnění zboží je prodávající oprávněn jednostranně započítat proti výtěžku z prodeje.

IX. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 110/2019 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním Dozor na ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu prodávajícího uvedenou v čl. I. těchto podmínek.

X. Řešení sporů

Spory mezi kupujícím a prodávajícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění vykonává Česká obchodní inspekce.

XI. Závěrečná ustanovení

Ostatní, v těchto všeobecných podmínkách neuvedené záležitosti, se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem v platném znění.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKLAMAČNÍ LIST

Prodávající:

www.levne-kupujte.cz

Jiří Linhart

IČ 41427041

DIČ CZ7012250850

se sídlem Bylany č.ev.1055, 284 01 Miskovice

Kupující:………………………………….

…………………………………..

……………………………………

Reklamované zboží:

………………………………………………………………………………………………………

zakoupené u prodávajícího dne ……………..........., objednávka č. ……………………….,

ze dne ………………………………

Popis zjištěné vady:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

Zvolený nárok z odpovědnosti za vady:

a) oprava

b) výměna

c) odstoupení od smlouvy

d) sleva z kupní ceny

e) jiný …………………………………………………………………………………………….

Žádám o zaslání dokladu o přijetí reklamace a způsobu vyřízení, a to na e-mailovou adresu:

..…………………………..

V ……………………………. dne ………………

………………………………………..

podpis kupujícího

Panel Tool

Full Width Boxed Large
Ano Ne

Live Theme Editor

Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear

Those Images in folder YOURTHEME/assets/img/patterns/

 • Attachment
 • Position
 • Repeat
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear
Clear